PRIVACYVERKLARING | 1 July 2019

MTS Systems Corporation is een internationale onderneming met haar hoofdkantoor in Eden Prairie, Minnesota, VS. MTS Systems Corporation heeft veel dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen in veel verschillende landen. Deze verklaring is van toepassing op MTS Systems Corporation, haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen die persoonsgegevens kunnen opvragen. Hieronder in de tabel vindt u gegevens over MTS Systems Corporation en haar relevante dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen. De entiteit met wie u contact hebt, is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Naar MTS Systems Corporation, haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen wordt in deze verklaring gezamenlijk verwezen als 'MTS'.

U dient er rekening mee te houden dat websites van MTS koppelingen naar externe websites kunnen bevatten. De privacypraktijken van deze websites worden beheerd door derden en niet door MTS. Neem hun privacybeleidsregels zorgvuldig door.

U kunt contact opnemen via privacy@mts.com als u verzoeken of vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring.

Waarom verwerkt MTS uw persoonsgegevens?

Bij MTS gebruiken we de persoonsgegevens die we verzamelen om orders te verwerken, vragen te beantwoorden, kooptrends te bepalen, een beleving op maat op onze website te bieden en voor andere toegestane doeleinden krachtens de geldende wetgeving, zoals hieronder wordt besproken.

Welke persoonsgegevens verzamelt MTS?

'Persoonsgegevens' zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer factoren eigen aan de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

MTS verwerkt persoonsgegevens uit de volgende categorieën:

 • Identificatiegegevens zoals naam en contactgegevens;
 • Professionele gegevens zoals bedrijfsinformatie, aantal werknemers en andere bedrijfsgerelateerde informatie;
 • Paginaweergave-informatie, navigatie-informatie, logboekinformatie en
 • Informatie over uw IP-adres en browser.

Hoe verwerkt MTS persoonsgegevens die u ons op actieve wijze verstrekt?

 • Programma's, peilingen en enquêtes: wanneer een gebruiker zich registreert voor bepaalde MTS-programma's en -diensten, waaronder om een nieuwsbrief te ontvangen, wordt de gebruiker mogelijk verzocht persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam en contactgegevens, bedrijfs- of demografische informatie (bv. geografische locatie, sector, aantal werknemers en overige bedrijfsgerelateerde informatie). MTS voert mogelijk ook enquêtes uit waarin gebruikers om hun meningen of voorkeuren worden gevraagd. MTS verwerkt de gegevens die u verstrekt om de door u gevraagde informatie, diensten en/of producten te verschaffen (rechtsgrond: Artikel 6(1) a. en/of b. AVG).
 • Marketing en bedrijfsontwikkeling: mits daarvoor toestemming is gegeven zoals dit wettelijk is vereist, gebruikt MTS de via onze websites of op (vak)beurzen verzamelde gegevens ook om gebruikers per post of e-mail marketinginformatie te bezorgen (rechtsgrond: Artikel 6(1) a. en/of f. AVG). Gebruikers kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van berichten door op een koppeling met 'uitschrijven' te klikken in een promotiebericht of andere e-mails die we gebruikers sturen. Verzoeken om uitschrijving worden onverwijld verwerkt.
 • Klantenservice en technische ondersteuning: MTS gebruikt e-mailverkeer om klantenservice en technische ondersteuning aan te bieden. We nemen mogelijk contact op met de klant aan de hand van persoonsgegevens om een probleem te trachten op te lossen. We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om klanten proactief te waarschuwen voor technische problemen waarvan ze last zouden kunnen hebben (rechtsgrond: Artikel 6(1) b. AVG).
 • Transacties: MTS verwerkt persoonsgegevens, waaronder contact- en factureringsgegevens die worden verzameld van personen die een transactie willen verrichten (bv. bij een bestelling via e-mail). Bij verzamelde informatie voor transacties kan het gaan om een betaalkaartnummer en veiligheidscode, hoewel MTS dergelijke gegevens niet bewaart. MTS gebruikt deze persoonsgegevens om de kwalificaties van kopers na te gaan en hun identiteit te controleren, alsook voor facturerings- en verzendingsdoeleinden, om de door de kopers gevraagde diensten en/of producten te bezorgen (rechtsgrond: Artikel 6(1) b. AVG).
 • Bescherming: MTS verwerkt persoonsgegevens om de rechten van MTS te beschermen en gebruik te maken van beschikbare rechtsmiddelen, op de naleving van de algemene voorwaarden van MTS toe te zien, fraude te voorkomen of te onderzoeken, de activiteiten en gebruikers van MTS te beschermen en voor alle andere redenen die MTS nodig acht om haar zakelijke belangen te beschermen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. MTS verricht deze verwerking om haar legitieme belangen op het vlak van bedrijfscontinuïteit na te streven (rechtsgrond: Artikel 6(1) f. AVG).
 • Ethische kwesties: MTS verwerkt waar toepasselijk persoonsgegevens om te reageren op kwesties inzake ethiek of naleving die werden gemeld, (rechtsgrond: Artikel 6(1) c. en/of f. AVG).
 • Vacatures: MTS verwerkt indien nodig persoonsgegevens (bv. persoonsgegevens in de cv of motivatiebrief) van sollicitanten voor wervingsbesluiten, (rechtsgrond: Artikel 6(1) a. en/of b. AVG).

MTS verzamelt bovendien andere gegevens (rechtsgrond: Artikel 6(1) f. AVG) wanneer u haar websites gebruikt, om onze legitieme belangen op het vlak van bedrijfscontinuïteit na te streven en onze websitegebruikers voldoende diensten te bieden:

 • MTS gebruikt paginaweergave- en navigatie-informatie om ervoor te zorgen dat gebruikers informatie op onze websites zo snel mogelijk kunnen vinden. Daarenboven analyseert MTS gebruikersverkeerspatronen op onze websites.
 • Aan de hand van een dergelijke analyse tracht MTS geen afzonderlijke bezoekers van onze websites te identificeren, maar gegevens te verzamelen over algemene gebruikerstypes op basis van de domeinnaam of het browsertype. Deze informatie wordt rechtstreeks verkregen via de identificatiegegevens van de webbrowser van de gebruiker en dit aan de hand van cookies en soortgelijke passieve traceermechanismen.

MTS combineert geen andere gegevens met persoonsgegevens om personen te identificeren. De verwerking van persoonsgegevens door MTS wordt uitgevoerd op basis van haar legitieme belangen om bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

Met welke derden delen we persoonsgegevens?

MTS kan een beroep doen op externe dienstverleners om de door u gevraagde producten en/of diensten te verstrekken en om veiligheidsondersteuning en de bijhorende operationele ondersteuning te bieden. Conform de geldende wetgeving mag MTS uw persoonsgegevens communiceren aan openbare instanties of rechtbanken als dit wordt verzocht of als dit vereist is om de rechten van MTS te beschermen en/of af te dwingen. MTS kan bovendien uw persoonsgegevens vrijgeven in verband met een mogelijke of daadwerkelijke verkoop, fusie, overdracht of een andere reorganisatie van de gehele onderneming of een deel ervan. Bovendien kan MTS uw persoonsgegevens delen met externe partners in verband met medegefinancierde evenementen en promoties en zoals anderszins toegestaan door de geldende wetgeving.

Internationale overdracht

Gegevens van derden kunnen worden ingezien door landen buiten de EU en met name in de Verenigde Staten, omwille van de hierboven genoemde doeleinden. Bovendien kan MTS gebruikmaken van externe dienstverleners voor organisatorische, onderhouds- en ondersteuningsfuncties, waarbij mogelijk overdracht van gegevens naar landen buiten de EU plaatsvindt.

MTS zet zich in om bescherming te bieden aan gegevens die worden overgedragen naar en/of toegankelijk gemaakt worden vanuit landen buiten de EU. Voor die reden gaat MTS een Europees modelcontract aan, zoals aangenomen in Besluit 2010/87/EU van de Commissie ('EMC') voor overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. MTS gaat EMC' s aan met MTS-entiteiten die buiten de EU gevestigd zijn, alsook met derden buiten de EU, tenzij er andere garanties overeengekomen zijn, welke rechtsgeldig zijn verklaard door de algemene verordening gegevensbescherming van de EU ('AVG') of de Europese Commissie.

Hoelang bewaart MTS uw persoonsgegevens?

MTS mag uw persoonsgegevens zo lang als nodig bewaren om de in deze privacyverklaring omschreven doelen te bereiken, om u diensten te verstrekken, onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en de naleving van onze contracten af te dwingen.

Kinderen

MTS verzamelt nooit bewust of opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, of van een andere leeftijd, zoals aangegeven door de lokale wetgeving. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u geen persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie aan MTS te verstrekken.

Sitebeveiliging

MTS gebruikt tal van veiligheidsmaatregelen, waaronder versleutelingstechnologie, om het risico dat de aan MTS verstrekte informatie verloren zou gaan of zou worden misbruikt of gewijzigd tot een minimum te beperken. Hoewel MTS maatregelen heeft ingevoerd om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen, is geen enkel beveiligingssysteem perfect en kan MTS de veiligheid van de door u verstrekte informatie niet waarborgen.

Over uw rechten

U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen. U kunt tevens bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken. Bovendien kunt u vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd standaardformaat te ontvangen. Wanneer de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment en zonder opgave van reden in te trekken.

Als u vragen of klachten hebt betreffende de verzameling of verwerking van persoonsgegevens door MTS Systems Corporation, neem dan contact op met privacy@mts.com. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) door een e-mail te sturen naar DPO@mts.com. Bovendien kunt u een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer MTS namens een betrokkene een verzoek betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens ontvangt, beoordelen de functionaris voor gegevensbescherming en de dienst voor risico en naleving of MTS het verzoek van de betrokkene moet inwilligen en maatregelen moet treffen die gepast en in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

COOKIEVERKLARING

Hoe gebruikt MTS 'cookies'?

MTS gebruikt cookies op onze websites, toepassingen en online diensten. U hebt een aantal keuzes wat het gebruik van cookies betreft.

Definitie van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden om informatie te bewaren op webbrowsers. Cookies worden op grote schaal gebruikt om identificaties en andere informatie te bewaren en te ontvangen op computers, telefoons en andere apparaten. We gebruiken tevens andere technologieën, zoals gegevens die we op uw webbrowser of apparaat opslaan, aan uw apparaat verbonden ID's en overige software, waaronder webbakens en pixeltags, voor soortgelijke doeleinden. In deze cookieverklaring worden al deze technologieën als 'cookies' bestempeld.

Soorten cookies

MTS maakt gebruik van cookies om onze producten en diensten te verstrekken, te beschermen en te verbeteren, zoals door content te personaliseren, advertenties aan te bieden en te meten, inzicht te verwerven in gebruikersgedrag en een veiligere beleving te bieden. Hieronder beschrijven we de verschillende soorten cookies die we gebruiken en waarvoor ze dienen. Let wel: de specifieke cookies die we gebruiken zijn afhankelijk van de specifieke websites en diensten die u gebruikt.

 • Essentiële cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u onze websites en diensten aan te bieden en essentiële functies te verstrekken, zoals de functionaliteit van het winkelwagentje of de productapplicatie. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen we uw verzoeken niet inwilligen.
 • Prestatie- en functionaliteitscookies: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze websites en diensten gebruikt en stelt ons in staat de keuzes die u maakt tijdens het surfen te onthouden. Dankzijde door deze cookies verzamelde informatie kunnen we onze websites optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. U wordt er ook niet persoonlijk door geïdentificeerd. Als u deze cookies uitschakelt of u ervoor uitschrijft, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, applicaties en diensten niet gebruiken. We kunnen u mogelijk ook minder ondersteuning bieden of informatie verstrekken.
 • Analyse- en aanpassingscookies: deze cookies verzamelen informatie die we in gebundelde vorm gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop onze websites, applicaties en diensten worden gebruikt en in de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes én om ons te helpen onze websites aan te passen. Als u deze cookies uitschakelt of u ervoor uitschrijft, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, applicaties en diensten niet gebruiken. We kunnen u mogelijk ook minder ondersteuning bieden of informatie verstrekken.
 • Reclamecookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent uw browser- of koopgeschiedenis en zijn bedoeld om reclameboodschappen relevanter te maken voor u. Ze zorgen ervoor dat u niet steeds dezelfde reclameboodschap te zien krijgt en dat reclameboodschappen correct worden weergegeven en in bepaalde gevallen selecteren ze reclameboodschappen naargelang uw interesses. We delen deze informatie mogelijk met derden om reclame te maken en aan te bieden die is afgestemd op uzelf en uw interesses. Als u deze cookies uitschakelt of u ervoor uitschrijft, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, applicaties en diensten niet gebruiken. We kunnen u mogelijk ook minder ondersteuning bieden of informatie verstrekken.
 • Socialemediacookies: deze cookies worden gebruikt opdat u pagina's en content van onze websites en diensten zou kunnen delen via sociale media en andere websites van derden. Deze cookies kunnen eveneens worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Als u deze cookies uitschakelt of u ervoor uitschrijft, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, applicaties en diensten niet gebruiken. We kunnen u mogelijk ook minder ondersteuning bieden of informatie verstrekken.

Door derden geplaatste cookies

Op onze websites en bij onze applicaties en diensten kunt u tevens cookies vinden die door derden zijn geplaatst. Wanneer u onze producten bijvoorbeeld online koopt, kan onze online verkoper cookies en overige technologieën gebruiken. We kunnen tevens derden toestaan cookies te plaatsen op onze websites om informatie over uw online activiteiten te verzamelen en/of op websites van derden en online diensten, om u bijvoorbeeld doelgerichte reclameboodschappen te sturen op basis van die informatie, waaronder de remarketing van onze producten en diensten die u hebt bekeken op onze websites en op websites van derden. Deze cookies verzamelen geanonimiseerde informatie die we in gebundelde vorm gebruiken. Deze cookies worden niet gebruikt om u afzonderlijk te identificeren of om uw afzonderlijke informatie te identificeren.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op cookies, applicaties, technologieën of websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden, noch op de praktijken van dergelijke derden, zelfs als ze onze technologie gebruiken of raadplegen om informatie te bewaren of te verzamelen. Om te begrijpen hoe derden cookies gebruiken, kunt u hun privacy- en cookiebeleidsregels raadplegen.

Beheer van en uitschrijven voor cookies

Uw browser of apparaat biedt mogelijk instellingen aan om te kiezen of er browsercookies worden ingesteld en om ze te wissen. Voor meer informatie over deze instellingen en om uw cookievoorkeuren in te stellen, gaat u naar het hulpmenu van uw browser of apparaat. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kunt u bepaalde functies van onze websites en diensten mogelijk niet gebruiken, zoals hierboven werd aangegeven.

Do Not Track

Bepaalde browsers bieden de mogelijkheid 'Do Not Track'-signalen te sturen. We verwerken geen of reageren niet op 'Do Not Track'-signalen. In plaats daarvan hanteren we de normen die in deze privacyverklaring worden omschreven.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Als er wezenlijke veranderingen aan deze privacyverklaring worden verricht, wordt er een koppeling geplaatst op de startpagina's van onze websites betreffende onze 'onlangs herziene privacyverklaring' of informeren we u op vergelijkbare wijze over de veranderingen. U moet de MTS-website regelmatig raadplegen om na te gaan of er veranderingen aan deze privacyverklaring zijn gebeurd. U kunt ook nagaan of deze privacyverklaring onlangs werd gewijzigd door de ingangsdatum bovenaan de verklaring te controleren.