PRIVACY NOTICE | 1 juli 2019


PCB Piezotronics is een wereldwijd bedrijf met het hoofdkantoor in Depew, NY, USA. PCB Piezotronics heeft veel dochterondernemingen en gelieerde bedrijven in veel verschillende landen. Deze kennisgeving is van toepassing op PCB Piezotronics en haar dochterondernemingen en filialen die Persoonsgegevens kunnen verkrijgen. Details over PCB Piezotronics en zijn relevante dochterondernemingen en filialen vindt u in de onderstaande tabel. De entiteit waarmee u in zee gaat is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. PCB Piezotronics en haar dochterondernemingen en filialen worden in deze mededeling gezamenlijk "PCB" genoemd.

De websites van PCB kunnen links bevatten naar websites van derden. Het privacybeleid van deze websites wordt gecontroleerd door derden, niet door PCB. Lees hun privacybeleid zorgvuldig door.

U kunt contact opnemen met privacy@pcb.com als u een vraag hebt over deze mededeling.

Waarom verwerkt PCB uw persoonsgegevens?

PCB kan de Persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken om bestellingen te verwerken, te reageren op vragen, kooptrends te bepalen, een meer gepersonaliseerde ervaring op onze website te bieden en voor elk ander toegestaan gebruik onder de toepasselijke wetgeving, zoals hieronder wordt besproken.

Welke soorten Persoonsgegevens verzamelt PCB?

"Persoonsgegevens" zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator, of aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

PCB verwerkt de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals naam en contactgegevens;
 • Professionele gegevens zoals bedrijfsinformatie, aantal werknemers en andere bedrijfsgerelateerde informatie;
 • Informatie over paginaweergave, navigatie-informatie, logboekinformatie; en
 • Informatie over uw IP-adres en browser.

Hoe PCB Persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt:

 • Programma's, Polls en Enquêtes: Wanneer een gebruiker zich registreert voor bepaalde programma's en diensten van PCB, waaronder het ontvangen van een nieuwsbrief, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, waaronder naam en contactgegevens, bedrijfs- of demografische informatie (bijv. geografische locatie, bedrijfstak, aantal werknemers en andere bedrijfsgerelateerde informatie). Ook kan PCB enquêtes aanbieden waarin gebruikers wordt gevraagd hun meningen of voorkeuren aan te geven. PCB verwerkt de door u verstrekte gegevens om de door u gevraagde informatie, diensten en/of producten te kunnen leveren (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) a. en/of b. GDPR).
 • Marketing en bedrijfsontwikkeling: Behoudens toestemming zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, gebruikt PCB ook gegevens die zijn verzameld op onze websites of op beurzen of handelsbeurzen om gebruikers marketinginformatie te verstrekken via post of e-mail, (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) a. en f. GDPR). Gebruikers kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van berichten door te klikken op een "unsubscribe" link in elke promotionele of andere e-mail die wij naar gebruikers sturen. Opt-out verzoeken zullen zonder onnodige vertraging worden verwerkt.
 • Klanten- en technische ondersteuning: PCB gebruikt e-mail als een middel om klantenservice en technische ondersteuning te bieden. We kunnen contact opnemen met de klant met behulp van persoonlijke gegevens in een poging een probleem op te lossen. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om klanten proactief op de hoogte te stellen van technische problemen die hen kunnen treffen (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) b. GDPR).
 • Transacties: PCB verwerkt Persoonsgegevens, waaronder contact- en factuurgegevens die zijn verzameld van personen die een transactie willen uitvoeren, (bijv. via een e-mailbestelling). Informatie verzameld voor transacties kan een betaalkaartnummer en beveiligingscode bevatten, hoewel PCB dergelijke gegevens niet opslaat. PCB gebruikt deze persoonsgegevens om de kwalificaties van de kopers te controleren en hun identiteit te verifiëren, alsook voor facturerings- en verzendingsdoeleinden, om de diensten en/of producten te leveren die de kopers hebben aangevraagd (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) b. GDPR).
 • Bescherming: PCB verwerkt Persoonsgegevens om de rechten van PCB te beschermen en beschikbare rechtsmiddelen na te streven, de voorwaarden van PCB af te dwingen, fraude te voorkomen of te onderzoeken, de activiteiten en gebruikers van PCB te beschermen, en om alle andere redenen die PCB noodzakelijk acht om haar zakelijke belangen te beschermen, zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. PCB voert deze verwerking uit om haar gerechtvaardigde belangen in bedrijfscontinuïteit na te streven, (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) f. GDPR).
 • Ethische kwesties: PCB verwerkt Persoonsgegevens indien van toepassing om te reageren op gemelde ethische of nalevingskwesties, (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) c. en/of f. GDPR).
 • Vacatures: PCB verwerkt Persoonsgegevens (bijv. Persoonsgegevens in het CV of de motivatiebrief) van sollicitanten waar nodig voor aanwervingsbeslissingen, (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) a. en/of b. GDPR).

PCB verzamelt ook andere gegevens ((rechtsgrondslag: Artikel 6(1) f. GDPR) ) wanneer u haar websites gebruikt, om onze legitieme belangen in bedrijfscontinuïteit na te streven en adequate diensten aan websitegebruikers te leveren:

 • PCB gebruikt informatie over paginaweergave en navigatie om ervoor te zorgen dat gebruikers zo snel mogelijk informatie op onze websites kunnen vinden. Ook analyseert PCB verkeerspatronen van gebruikers op onze websites.
 • PCB probeert niet individuele bezoekers van onze websites te identificeren via dergelijke analyses, maar verzamelt wel gegevens over algemene typen gebruikers op basis van domeinnaam of browsertype. Deze informatie wordt rechtstreeks verkregen uit de identificatiegegevens van de webbrowser van de gebruiker, met behulp van cookies en soortgelijke soorten passieve trackingmechanismen.

PCB combineert geen andere gegevens met Persoonsgegevens om individuen te identificeren. PCB' verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van PCB' gerechtvaardigd belang om zakelijke activiteiten uit te voeren.

Met welke derden delen wij Persoonsgegevens?

PCB kan een beroep doen op externe dienstverleners om u te voorzien van de producten en/of diensten waar u om vraagt en om beveiliging en gerelateerde operationele ondersteuning te bieden. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kan PCB uw persoonlijke gegevens doorgeven aan overheidsinstanties of rechtbanken als zij daarom wordt verzocht of als dergelijke mededelingen nodig zijn om de rechten van PCB te beschermen en/of af te dwingen. PCB kan uw persoonsgegevens ook doorgeven in verband met een mogelijke of daadwerkelijke verkoop, fusie, overdracht of andere reorganisatie van alle of delen van haar bedrijf. PCB kan uw Persoonlijke Gegevens ook delen met derde partners in verband met co-gesponsorde evenementen en promoties, en zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Internationale overdrachten

Gegevens van derden kunnen toegankelijk zijn vanuit landen buiten de EU, en in het bijzonder vanuit de Verenigde Staten, voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarnaast kan PCB een beroep doen op externe dienstverleners voor hosting, onderhoud en ondersteuning, waarbij gegevens buiten de EU kunnen worden doorgegeven.

PCB wil bescherming bieden voor gegevens die worden doorgegeven aan en/of toegankelijk worden gemaakt vanuit niet-EU-landen, en PCB sluit daarom een Europees modelcontract zoals vastgesteld bij Besluit 2010/87/EU van de Commissie ("EMC") voor de doorgifte van persoonsgegevens naar niet-EU-landen. PCB sluit EMC's af met PCB-entiteiten die zich buiten de EU bevinden en met derden die zich buiten de EU bevinden, tenzij er andere garanties zijn die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") van de EU of de Europese Commissie als geldig zijn erkend.

Hoe lang bewaart PCB uw Persoonsgegevens?

PCB kan uw Persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om de in deze Privacykennisgeving beschreven doeleinden te vervullen, om u diensten te leveren, aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze contracten af te dwingen.

Kinderen

PCB verzamelt niet bewust of opzettelijk Persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar, of een andere leeftijd zoals bepaald door de lokale wetgeving. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u geen persoonlijke gegevens of andere persoonlijke informatie aan PCB te verstrekken.

Beveiliging van de site

PCB gebruikt een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen, waaronder encryptietechnologie, om het risico van verlies, misbruik of wijziging van aan PCB verstrekte informatie te minimaliseren. Hoewel PCB maatregelen heeft genomen om de Persoonlijke Gegevens die zij verwerkt te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem perfect, en PCB kan de veiligheid van de door u verstrekte informatie niet garanderen.

Over uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens. U kunt verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om beperking daarvan te verzoeken. Bovendien hebt u het recht te verzoeken om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd en gestandaardiseerd formaat te ontvangen. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde en zonder opgaaf van redenen in te trekken.

Als u verzoeken of klachten heeft over de verzameling of verwerking van PCB Piezotronics persoonsgegevens, neem dan contact op met privacy@PCB.com. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, "DPO", door een e-mail te sturen naar DPO@PCB.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wanneer PCB een verzoek ontvangt van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, zullen de DPO en het Office of Risk and Compliance beoordelen of PCB verplicht is het verzoek van de betrokkene in te willigen en de nodige maatregelen nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

COOKIEVERKLARING

Hoe gebruikt PCB "Cookies"?

PCB gebruikt cookies op onze websites, applicaties en online diensten. U hebt een aantal keuzes met betrekking tot het gebruik van cookies.

Definitie van cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekst die worden gebruikt om informatie op te slaan in webbrowsers. Cookies worden veel gebruikt om identifiers en andere informatie op te slaan en te ontvangen op computers, telefoons en andere apparaten. Wij gebruiken ook andere technologieën, waaronder gegevens die wij op uw webbrowser of apparaat opslaan, identificatoren die aan uw apparaat zijn gekoppeld en andere software, waaronder webbakens en pixeltags, voor soortgelijke doeleinden. In deze Cookieverklaring verwijzen wij naar al deze technologieën als "cookies".

Soorten cookies

PCB gebruikt cookies om onze producten en diensten te leveren, te beschermen en te verbeteren, zoals door het personaliseren van inhoud, het aanbieden en meten van advertenties, het begrijpen van gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere ervaring. We beschrijven hieronder de verschillende soorten cookies die we gebruiken en de doeleinden die ze uitvoeren. Houd er rekening mee dat de specifieke cookies die we gebruiken variëren, afhankelijk van de specifieke websites en diensten die u gebruikt.

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u te voorzien van onze websites en diensten en om essentiële functies mogelijk te maken, zoals het bieden van functionaliteit voor winkelwagentjes of producttoepassingen. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.
 • Prestatie- en functionaliteitscookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze websites en diensten gebruikt en stellen ons in staat de keuzes te onthouden die u tijdens het browsen maakt. De informatie die deze cookies verzamelen stelt ons in staat onze websites te optimaliseren en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken. Als u deze cookies deactiveert of uitschakelt, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten niet gebruiken en kan het de ondersteuning of informatie die wij u kunnen bieden, verminderen.
 • Analytics- en aanpassingscookies: Deze cookies verzamelen informatie die wij in geaggregeerde vorm gebruiken om ons te helpen begrijpen hoe onze websites, toepassingen en diensten worden gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, en om ons te helpen onze websites aan te passen. Als u deze cookies deactiveert of uitschakelt, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten niet gebruiken en kan het de ondersteuning of informatie die wij u kunnen bieden verminderen.
 • Advertentiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw surf- of winkelgeschiedenis en worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze voeren functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt, ervoor zorgen dat advertenties goed worden weergegeven en in sommige gevallen advertenties selecteren die zijn gebaseerd op uw interesses. Wij kunnen deze informatie delen met derden om te helpen bij het maken en leveren van op u en uw interesses afgestemde advertenties. Als u deze cookies deactiveert of uitschakelt, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten niet gebruiken en kan het de ondersteuning of informatie die wij u kunnen bieden verminderen.
 • Cookies voor sociale netwerken: Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina's en inhoud op onze websites en diensten te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Als u deze cookies deactiveert of uitschakelt, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze websites, applicaties en diensten niet gebruiken en kan het de ondersteuning of informatie die wij u kunnen bieden verminderen.

Cookies geplaatst door derden

U kunt op onze websites, toepassingen en diensten ook cookies tegenkomen die door derden zijn geplaatst. Wanneer u bijvoorbeeld onze producten online koopt, kan onze e-commerce leverancier cookies en andere technologieën gebruiken. Wij kunnen derden ook toestaan cookies op onze websites te plaatsen om informatie over uw online activiteiten en/of over sites van derden of online diensten te volgen, onder meer om u op basis van die informatie gerichte reclame te sturen, waaronder remarketing van onze producten en diensten die u op onze websites en op websites van derden hebt bekeken. Deze cookies verzamelen geanonimiseerde informatie die wij in geaggregeerde vorm gebruiken. Deze cookies worden niet gebruikt om u individueel te identificeren.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op de cookies, toepassingen, technologieën of websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden, of de praktijken van deze derden, zelfs als zij onze technologie gebruiken of gebruiken om informatie op te slaan of te verzamelen. Lees hun privacy- en cookiebeleid om te begrijpen hoe derden cookies gebruiken.

Cookies beheren en uitschakelen

Uw browser of apparaat kan instellingen bieden waarmee u kunt kiezen of browsercookies worden ingesteld en waarmee u ze kunt verwijderen. Ga voor meer informatie over deze instellingen en om uw cookievoorkeuren uit te oefenen naar het helpmateriaal van uw browser of apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, zoals hierboven vermeld, is het mogelijk dat u bepaalde functies van onze websites en diensten niet kunt gebruiken.

Niet volgen

Sommige browsers beschikken over de mogelijkheid om "Do Not Track"-signalen door te geven. Wij verwerken of reageren niet op "Do Not Track"-signalen. In plaats daarvan houden wij ons aan de normen die in deze Privacykennisgeving worden beschreven.

Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

Als er wezenlijke veranderingen worden aangebracht in deze Privacykennisgeving, zal er op de startpagina's van onze websites een link worden geplaatst met betrekking tot onze "Nieuw herziene Privacykennisgeving", of zullen wij een vergelijkbare kennisgeving van de veranderingen verstrekken. U dient de PCB-website regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Privacyverklaring. U kunt ook vaststellen of deze Privacykennisgeving recentelijk is gewijzigd door de ingangsdatum aan het begin van de kennisgeving te bekijken.

Tabel van PCB rechtspersonen en contactgegevens
PCB Bedrijf en Controller Website Contactgegevens
PCB Piezotronics Sensoren Divisie www.PCBs ensors.com 3001 Sheldon Drive Cary, NC 27513
PCB Piezotronics, Inc. www.pcb. com 3425 Walden Ave. Depew, NY 14043
Larson Davis, een divisie van PCB Piezotronics, Inc. www.lars ondavis.com
The Modal Shop, Inc. www.moda lshop.com 10310 Aerohub Boulevard Cincinnati, OH 45215
PCB Piezotronics of North Carolina, Inc. www.pcb. com 10869 NC Highway 903 Halifax, NC 27839
Accumetrics, Inc. www.accu metrix.com 6 British American Blvd, Suite 103-F Latham, NY 12110
PCB Testing Systems (Canada) Ltd. www.PCB. com 14000 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-4000
Dalimar Instrumenten ULC www.dalimar.ca www.pcbpiezotronics.ca 193 Joseph Carrier Vandreuil, Quebec J7V 5V5
PCB Systems SAS (Frankrijk) www.PCB. com/fr BAT EXA 16 12/18 rue Eugène Dupuis 94000 Créteil Frankrijk
PCB Piezotronics S.A. www.pcbp iezotronics.fr Immeuble Discovery, Suite 120 Parc Technologique Route de l'Orme, Saint Aubin 91190 Frankrijk
PCB Systems GmbH (PCB Duitsland) www.PCB. com/de Hohentwielsteig 3 14163 Berlijn Duitsland
PCB Piezotronics Europe GmbH www.pcb. com Porschestrasse 20-30 41836 Huckelhoven Duitsland
PCB Synotech GmbH www.syno tech.de Burogebaude Porschestrasse 20-30 41836 Huckelhoven Duitsland
PCB Systems Ltd. www.PCB. com 40 Alan Turing Road Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 7YF Engeland, UK
Denison Mays Group Limited www.deni sonmayesgroup.com Unit 14 Enterprise Park Industrial Estate Moorhouse Avenue, Old Lane Leeds LS11 8HA Verenigd Koninkrijk
PCB Piezotronics Limited www.pcb. com Business and Technology Centre Bessemer Drive Stevenage Hertfordshire SG1 2DX
PCB Systems Srl www.PCB. com Strada Pianezza 289 10151 Turijn Italië
PCB Piezotronics srl www.pcb. com Via F.lli Bandiera 2 24048 Treviolo (BG) Italië
E2M Technologies B.V. www.e2mt echnologies.eu Pedro de Medinalaan 17 1086 XP Amsterdam, Nederland
E2M Technologies, Inc. www.e2mt echnologies.eu 3300 Powell Street, Suite 201 Emery, CA 94608
PCB Piezotronics BV www.pcb. com Da Vincilaan 1 1930 Zaventem BELGIË
PCB Korea, Inc. www.PCBk orea.com 4th Floor, ATEC Tower 289 Pangyo-Ro Bundang-Gu Seongnam City, Gyeonggi-Do 13488 Korea
PCB Systems (China) Co., Ltd. www.PCBs ensors.cn No. 18, Chunlin Road Songjiang Industrial Park Shanghai 201612, P.R. China
PCB Piezotronics Sensor Technology Co. Ltd www.pcb- china.cn Unit M-N, 4th Floor, Office Tower A East Gate Plaza, No. 9 Dongzhong Street, Dongcheng District Beijing, China
PCB Testing Solutions India Private Limited www.PCB. com Unit 201,201, 2nd Floor, Donata Radiance, Krishna Nagar Industrial Layout Kormangla, Bengaluru -560029 Karnataka, India